OpslagstavlenHvor finder du os   Tilbage til Forsiden   Vedtægterne Bestyrelsen
VEDTÆGTER FOR MINIGOLF KLUB HASMARK

Vedtaget på den Stiftende Generalforsamling den 15. juni 2013.

1

§ 1 Klubbens navn er Minigolf Klub Hasmark. Dens hjemsted er Nordfyns kommune. Klubben er upolitisk.

§ 2 Klubbens formål er at udvikle fællesskabet på tværs af alle aldersgrupper gennem minigolf og andre kulturelle aktiviteter og at give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§ 3 Som B-medlem kan optages enhver, som ikke ved ord eller handling vanærer klubben eller dens medlemmer, ej heller andre klubber og deres medlemmer. Som A-medlem kan optages enhver, der gennem et B-medlemskab, er anbefalet af 2 A-medlemmer og som godkendes af bestyrelsen.

Medlemmerne inddeles i to kategorier:
A-medlemmer med stemmeret.
B-medlemmer uden stemmeret.

§ 4 Klubbens bestyrelse består af 5 personer:
Formand, Sekretær, Kasserer og 2 menige bestyrelsesmedlemmer.
§ 4 a Strukturen i klubben er således, at forskellige opgaver løses af bestyrelsen. Bestyrelsen varetager tilsyn med lejeaftale, huslejebetaling, kontingentopkrævning, overordnet korrespondance, PR-arbejde og kontakt til organisationer inklusive møder med disse.

§ 5 Ordinær generalforsamling finder sted med 21 dages varsel senest i februar måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.
3. Formandens beretning.
4. Udvalgenes beretning.
5. Kassererens reviderede regnskab.
6. Skriftlige forslag til love og vedtægter.
6a. Øvrige indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg til bestyrelsen:
a.I lige år vælges Kassereren for en 2 årig periode.
I lige år vælges Sekretær for en 2 årig periode
I ulige år vælges Formanden for en 2 årig periode.
I lige og ulige år vælges et menigt medlem for en 2 års periode.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Indkomne forslag, der skal være skriftlige, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed ved personligt fremmøde har A-medlemmer, som er fyldt 15 år og har betalt kontingent.
Samtlige valg gælder for en 2-årig periode, undtaget suppleanter.

§ 5a Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis et medlem ønsker det.

§ 6 Vedtægtsændringer kan kun ske med 2/3 stemmers flertal.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen skønner, at det er nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger dette.
Underskriverne skal være til stede, for at forslaget kan behandles. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter medlemmernes skriftlige henvendelse.

§ 8 Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning gennem sekretæren med angivelse af dagsorden.

§ 9 Bestyrelsen administrerer på grundlag af love og vedtægter samt de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Bestyrelsen arbejder vederlagsfrit.

§ 10 Klubbens økonomi varetages i det daglige af kassereren, der modtager alle indbetalinger og fører regnskab over klubbens midler.
Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12. Regnskabet udfærdiges af kassereren, og regnskabet forelægges i revideret stand i klublokalerne senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Bestyrelsen tegner klubben økonomisk.

§ 11 Klubben kan kun opløses på 2 hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger indvarslet med 14 dages varsel.
Der må kun være dette emne på dagsordenen, og opløsningen skal finde sted med 2/3 stemmers flertal.
Opnås dette ikke på den første ekstraordinære generalforsamling, foretages ny generalforsamling, hvor det på generalforsamlingen indvarslede emne vedtages med simpelt flertal.

§ 12 Opløses foreningen, anvendes eventuelle midler til brug for børne- og ungdomsarbejdet i Nordfyns Kommune, gerne i forbindelse med minigolf.

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 15. juni 2013.

NOTER:

Kontingentsatser:
Medlemsgruppe A: 240 kr. årligt.
Medlemsgruppe B: Gratis.

Medlemsgruppernes rettigheder:
Voksne A: Kan opnå fuld DMgU-spillerlicens
Kan modtage tilskud fra klubben

Voksne B: Har mulighed for gennem socialt samvær/minigolfspil, at blive anbefalet til A-medlem.